logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 26.04.2017   |   3 użytkowników jest online w serwisie
Życzenia świąteczne na e-zyczenia.pl!
Szukaj:
Przed�u�anie rz�s - Gdynia
::DARMOWE KONTO BANKOWE 
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wspó?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::rozrywka 
::NAUKA CHI?SKIEGO 
::BRAMKA SMS 
::NAJLEPSZE GAD?ETY 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::joga 
::muzyka relaksacyjna 
::zio?a 

CHIŃSKI KALENDARZ

rok 2017 jest rokiem:
koguta

:: POLEĆ NAS ZNAJOMYM ::

Jeżeli uważasz, że nasza strona może zainteresować twoich znajomych, to poleć nas wpisując poniżej adres e-mail wybranej osoby i zatwierdź klawiszem [ENTER]:
Poleca:
 RANKING STRON:
 
Opis imienia: AGNIESZKA

Imieniny obchodzi: 01.21, 03.06, 04.20,

Osobowo??: Ta, co lata wysoko
Charakter: 96%
Promieniowanie: 95%
Rezonans: 88 000 drga?/sek.
Kolor: Zielony
G?ówne cechy: Wola - Pobudliwo?? - Zdolno?? reakcji
Totem ro?linny: Tyto?
Totem zwierz?cy: Go?šb pocztowy
Znak: Waga
TYP: Na ogó? nale?š do typu cholerycznego, o szyb­kich reakcjach. Sš ruchliwe, nie mogš usiedzie? w miej­scu. Wydaje im si?, ?e majš co? do przekazania ?wiatu. Stšd podobie?stwo do go??bia pocztowego.
PSYCHIKA: Nie sš ?atwe w po?yciu! Przechodzš szybko od szalonego podniecenia do g??bokiej depre­sji. Bez przerwy trzeba si? nimi zajmowa?, inaczej to one si? wami zajmš... a to du?o gorsze! W?a?ciwie sš introwertyczkami, zapatrzonymi w swój wewn?trzny ?wiatek. Sprawiajš wra?enie osób bardzo pewnych siebie, ale cz?sto sš to pozory.
WOLA: Cz?sto przeradza si? u nich w upór.
POBUDLIWO??: Silna, nieraz nawet zbyt silna. Trzeba du?ego wysi?ku, by je uspokoi?, gdy si? zdenerwujš.
ZDOLNO?? REAKCJI: Reagujš przesadnie, pod wp?ywem nag?ych impulsów.
AKTYWNO??: Mo?e by? "osza?amiajšca", ale mo?e te? by? blefem, s?u?šcym do zamaskowania pragnienia ucieczki. Rodzice powinni kontrolowa? sposób sp?dzania czasu tych dziewczšt, ale tak, by nie odnios?y one wra?enia, ?e si? je szpieguje.
INTUICJA: Obdarzone sš zadziwiajšcš intuicjš i zna­cznš si?š uwodzicielskš, niepokojšcš ruchliwo?ciš, nieuchwytne jak dym tytoniowy... Bywajš nieco prze­sšdne.
INTELIGENCJA: Majš umys? syntetyczny, wszyst­ko nim ogarniajš, wszystko rozumiejš, ale cz?sto potykajš si? o jaki? drobiazg, którego nie lubiš i który odrzucajš. Majš ?rednio dobrš pami??, ale sš zach?annie ciekawe. Od m?odo?ci nale?y wpaja? im dyscyplin?.
UCZUCIOWO??: Bardzo nierówna. Jednego dnia wielka mi?o??, drugiego ogromna rozpacz. Ch?tnie grajš na uczuciach, aby manipulowa? otoczeniem. Lubiš otacza? si? przyjació?mi, ale cz?sto ich zmienia­jš. Pora?ki doprowadzajš je do rozpaczy, ale wkrótce si? z niej otrzšsajš.
MORALNO??: Posiadajš zmys? moralny, ale nieraz g?oszone zasady nie znajdujš potwierdzenia w dzia?a­niu. Pewien oportunizm moralny doprowadza je cza­sem do burzliwych przygód, ku zmartwieniu rodziców i m??ów!
ZDROWIE: Na ogó? dobre, ale cz?sto przez w?asnš nieostro?no?? ulegajš wypadkom. Uwa?a? przy pro­wadzeniu samochodu! Cz?ste z?amania nóg. Dba? o nerki.
ZMYS?OWO??: Równie? w tej dziedzinie nag?e decyzje, uniesienia, nieraz t?umione. Cz?sto wyst?puje zbyt wielka rozbie?no?? mi?dzy ich ?yciem na pe?nych obrotach a inercjš otaczajšcych osób.
DYNAMIZM: Odpowiadajš im zawody wymagajšce ruchliwo?ci i ?ywotno?ci: mogš by? stewardesami dziennikarkami, przedstawicielkami handlowymi.
TOWARZYSKO??: Marzš o domu pe?nym przyjació?, pod warunkiem zmieniania, co pó? roku domu i co tydzie? przyjació?!
PODSUMOWANIE: Te "go??bie pocztowe" wiodš o?ywionš egzystencj? i nieraz burzliwe ?ycie rodzinne, ale trudno si? nudzi? w ich towarzystwie, gdy? sš pe?ne wdzi?ku...


Wybierz:Podziel się swoją historią szczęśliwą czy smutną, prawdziwą lub fikcyjną, bo czujesz, że musisz i wiesz, że potrafisz.

www.emocji-moc.pl
PARTNER: Toys4boysPARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU()
. - .
:: KALKULATOR UCZUĆ::
UWAGA:
Prosimy podać imiona w pełnej wymowie,
w przypadku zdrobnień wróżba nie będzie prawdziwa!

Podaj imię partnera:

+

Podaj imię partnerki:


sprawdź związek


Punkty całodobowe  | ustaw stronę jako startową  | prywatność