logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 26.04.2017   |   1 osoba jest online w serwisie!
Życzenia świąteczne na e-zyczenia.pl!
Szukaj:
Przed�u�anie rz�s - Gdynia
::DARMOWE KONTO BANKOWE 
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wspó?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::rozrywka 
::NAUKA CHI?SKIEGO 
::BRAMKA SMS 
::NAJLEPSZE GAD?ETY 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::joga 
::muzyka relaksacyjna 
::zio?a 

CHIŃSKI KALENDARZ

rok 2017 jest rokiem:
koguta

:: POLEĆ NAS ZNAJOMYM ::

Jeżeli uważasz, że nasza strona może zainteresować twoich znajomych, to poleć nas wpisując poniżej adres e-mail wybranej osoby i zatwierdź klawiszem [ENTER]:
Poleca:
 RANKING STRON:
 
Opis imienia: S?AWOMIR

Imieniny obchodzi: brak imienin dla podanego imienia
(lub brak imienia)!

Osobowo??: Ten, co króluje na ziemi
Charakter: 98 %
Promieniowanie: 99 %
Rezonans: 114 000 drga?/sek.
Kolor: Czerwony
G?ówne cechy: Uczuciowo?? - Towarzysko?? - Intuicja­ - Dynamizm.
Totem ro?linny: Migda?owiec
Totem zwierz?cy: Paw
Znak: Baran
TYP: Cholerycy o ?ywej pobudliwo?ci. Sš niezale?ny­mi, dumnymi awanturnikami, jak ich totem paw. Migda?owiec jest ich totemem ro?linnym aby napra­wd? do nich dotrze?, trzeba st?uc skorupk?, pod którš kryje si? smakowity owoc...
PSYCHIKA: Majš jednocze?nie silne ?ycie wewn?trz­ne i bardzo bogatš egzystencj? zewn?trznš. To m??czy­?ni sk?onni do dzia?ania i do refleksji.
WOLA: Do?? kapry?na, mo?e obróci? si? w upór. Trzeba zwraca? na to uwag? u dzieci.
POBUDLIWO??: Raczej silna, ale nigdy nie despoty­czna.
ZDOLNO?? REAKCJI: Sš bardzo obiektywni, po­trafiš przyzna? si? do b??du. Majš wyostrzone poczu­cie sprawiedliwo?ci, tote? gdy zawinili, nie dziwiš si?, ?e spotyka ich kara. Sš pewni siebie, nieraz a? zanadto.
AKTYWNO??: Naprawd? dobrze robiš tylko to, co lubiš. Uwielbiajš wagary... Pocišgajš ich studia tech­niczne, nauki ?cis?e, mogš zosta? przemys?owcami, in?ynierami, wysokimi wojskowymi, chemikami, rol­nikami, weterynarzami.
INTUICJA: Majš bardzo wra?liwe "czu?ki" i b?yska­wicznie oceniajš innych.
INTELIGENCJA: Zarazem analityczna i syntetycz­na, co znaczy, ?e rozpatrujš jaki? szczegó? operacji, jednocze?nie bez wysi?ku wyobra?ajšc sobie ca?y jej przebieg, co jest bardzo cenne. Majš dobrš pami??, zw?aszcza "uczuciowš" - zapami?tujš to, co ich poruszy?o. Pami?? mechaniczna jest s?absza.
UCZUCIOWO??: Pragnš, by ich kochano i mówio­no im o tym. Nie próbujš hamowa? swych porywów uczuciowych, ale wykazujš wielkš niezale?no?? i wcze­?nie chcš "?y? swoim ?yciem".
MORALNO??: Sš to ludzie bardzo zrównowa?eni, potrafiš doskonale rozdzieli? to, co nale?y do egzysten­cji materialnej, i to, co zarezerwowane jest dla ?ycia duchowego.
ZDROWIE: Doskona?e, nie potrzebujš du?o snu. U dzieci trzeba nadzorowa? sposób jedzenia, zw?aszcza ?ucia, gdy? mogš mie? problemy z przyswajaniem pokarmów. S?aby punkt: usta i z?by.
ZMYS?OWO??: Od m?odych lat sš bardzo wra?liwi na urok "wiecznej kobieco?ci". Wcze?nie dojrzewajš i nale?y szczegó?owo wprowadzi? ich w problemy ?ycia, gdy? nie znoszš, aby opowiadano im banialuki.
DYNAMIZM: Sš dobrymi graczami, ?atwo przezwy­ci??ajš pora?ki. Nie sš najlepszym i dyplomatami.
TOWARZYSKO??: Nie lubiš samotno?ci. Kochajš spacery na wsi, pikniki. Majš wielki zmys? przyja?ni, zarówno wobec m??czyzn, jak i kobiet, lubiš otacza? si? lud?mi, by nimi komenderowa?.
PODSUMOWANIE: Majš du?o szcz??cia, sprawiajš wra?enie, jakby wszystko im si? nale?a?o. Osišgajš sukces jakby cudem. A potem, oczywi?cie, rozpo?cie­rajš ogon... jak ich totem - paw.


Wybierz:Podziel się swoją historią szczęśliwą czy smutną, prawdziwą lub fikcyjną, bo czujesz, że musisz i wiesz, że potrafisz.

www.emocji-moc.pl
PARTNER: Toys4boysPARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU()
. - .
:: KALKULATOR UCZUĆ::
UWAGA:
Prosimy podać imiona w pełnej wymowie,
w przypadku zdrobnień wróżba nie będzie prawdziwa!

Podaj imię partnera:

+

Podaj imię partnerki:


sprawdź związek


Punkty całodobowe  | ustaw stronę jako startową  | prywatność