logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 26.04.2017   |   2 użytkowników jest online w serwisie
Życzenia świąteczne na e-zyczenia.pl!
Szukaj:
Przed�u�anie rz�s - Gdynia
::DARMOWE KONTO BANKOWE 
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wspó?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::rozrywka 
::NAUKA CHI?SKIEGO 
::BRAMKA SMS 
::NAJLEPSZE GAD?ETY 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::joga 
::muzyka relaksacyjna 
::zio?a 

CHIŃSKI KALENDARZ

rok 2017 jest rokiem:
koguta

:: POLEĆ NAS ZNAJOMYM ::

Jeżeli uważasz, że nasza strona może zainteresować twoich znajomych, to poleć nas wpisując poniżej adres e-mail wybranej osoby i zatwierdź klawiszem [ENTER]:
Poleca:
 RANKING STRON:
 
Opis imienia: DANUTA

Imieniny obchodzi: 01.03, 02.16, 06.24, 10.01,

Osobowo??: Ta, która si? zastanawia
Charakter: 88 %
Promieniowanie: 90 %
Rezonans: 88 000 drga?/sek.
Kolor: Fioletowy
G?ówne cechy: Towarzysko?? - Intelekt - Dynamizm ­- Zdrowie
Totem ro?linny: Fio?ek
Totem zwierz?cy: Rudzik
Znak: Wodnik
TYP: Skromne z pozoru, ale w delikatny sposób obecne, niczym ich totem fio?ek. Wciš? zastanawiajš si? nad prawdziwš naturš swego dwoistego charakteru, z?o?onego jednocze?nie z rezerwy i z pragnie­nia imponowania. Nic wi?c dziwnego, ?e ich to­temem zwierz?cym jest rudzik, który pragnie, by go widziano.
PSYCHIKA: To poszukiwanie w?asnej osobowo?ci prowadzi je nieraz do zamykania si? w sobie. Cz?sto brak im ?mia?o?ci i pewno?ci siebie, ale pierwsze sukcesy sercowe czy zawodowe szybko im pomogš. Zr?cznie wykorzystujš swš nie?mia?o??.
WOLA: Bardzo silna, s?u?y im do budowania sukcesów na fundamencie poczucia obowišzku.
POBUDLIWO??: Ten typ charakteru doskonale wie, dokšd mo?na si? posunš? i potrafi zatrzyma? si? przed dozwolonš granicš.
ZDOLNO?? REAKCJI: Bardzo s?aba. Dzi?ki temu wytwarzajš wokó? siebie aur? spokojnej pokory, która pozwala im na doprowadzenie do ko?ca planów zawodowych czy towarzyskich.
AKTYWNO??: Sprawiajš wra?enie, ?e wolš innych zagoni? do pracy, ni? same pracowa?. Nie majš wielkich ambicji, ale wiedzš, jakš drog? obra?. Lubiš sport, sš doskona?ymi p?ywaczkami. Wszystko, co zwišzane z elektronikš, radiem i telewizjš, mo?e przynie?? im sukces. Mogš tak?e by? pediatrami lub przedszkolankami, gdy? od dzieci?stwa lubiš ma?e dzieci.I nie zapominajcie panowie, ?e nieraz udaje im si? wyj?? za swego szefa!
INTUICJA: Dobra, poparta wysokiej klasy zmys?em psychologicznym. Wiedzš, jakš strategi? obra?. Lubiš udawa? "kobiet?-dziecko" i niekiedy po czterdziestce majš ochot? na kokardy i lizaki.
INTELIGENCJA: Nie usi?ujš b?yszcze? dla samej przyjemno?ci zadziwienia innych. Posiadajš bardzo syntetycznš inteligencj?, która pozwala im uniknš? wielu b??dów ?yciowych, gdy? jasno widzš wszystkie okoliczno?ci towarzyszšce danej sprawie.
UCZUCIOWO??: Umiejš by? zaborcze w inteligent­ny sposób, to znaczy podporzšdkowujš sobie innych nie przykuwajšc ich do siebie. Sš uczuciowe z pewnš dozš fa?szywej niewinno?ci, która robi du?e wra?enie na m??czyznach.
MORALNO??: Raczej tajemnicza. Potrafiš by? dwu­licowe, czego ich otoczenie nie dostrzega. Rodzice, bšd?cie czujni...
ZDROWIE: Doskona?e, s?u?y im przez d?ugie lata. Majš tendencj? do tycia, jednak?e zbyt rygorystyczne diety-cud nie sš zalecane ze wzgl?du na chwiejnš przemian? materii. Dba? o krš?enie i kolana, a wi?c ostro?nie ze sportami zimowymi.
ZMYS?OWO??: Silna i z?o?ona. Mamy tu wyracho­wanie i niezdecydowanie, l?ki, seksualno?? i. masochizm! Kobiety te nie czujš powo?ania do macierzy?st­wa, co przysparza im wielu problemów.
DYNAMIZM: Przewa?a nad aktywno?ciš, co oznacza, ?e wi?cej mówiš ni? robiš...
TOWARZYSKO??: sš zawsze gotowe do wy?wiadczenia przys?ugi, nawet je?li robiš to z my?lš o odwzajemnieniu... Wspania?e gospodynie, przyjmujš go?ci z wielkim wdzi?kiem, potrafiš pozosta? troch? w cie­niu, by nie za?miewa? swš osobš go?ci.
PODSUMOWANIE: Wciš? zastanawiajš si? nad sobš i nawet w?ród najwi?kszych sukcesów okazujš Pewien niepokój, by? mo?e spowodowany ?wiadomo?ciš, ?e ich sukces nie odpowiada zas?ugom.


Wybierz:Podziel się swoją historią szczęśliwą czy smutną, prawdziwą lub fikcyjną, bo czujesz, że musisz i wiesz, że potrafisz.

www.emocji-moc.pl
PARTNER: Toys4boysPARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU()
. - .
:: KALKULATOR UCZUĆ::
UWAGA:
Prosimy podać imiona w pełnej wymowie,
w przypadku zdrobnień wróżba nie będzie prawdziwa!

Podaj imię partnera:

+

Podaj imię partnerki:


sprawdź związek


Punkty całodobowe  | ustaw stronę jako startową  | prywatność